Αυτός ο ιστότοπος είναι η μόνη σας πηγή χρήσιμων πληροφοριών, οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν να λύσετε παιχνίδια λέξεων. Πιθανότατα ήσασταν εδώ όταν ψάχνατε για Word Surf Καθημερινό Παζλ Απαντήσεις σε όλα τα παζλ, τα επίπεδα και τα στάδια. Word Surf Καθημερινό Παζλ περιλαμβάνει 472 διάφορα στάδια και κάθε ένα από αυτά περιέχει περίπου από 34 προς το 115 γράμματα και από 9 προς το 15 λόγια που πρέπει να περάσετε. Word Surf Καθημερινό Παζλ είναι δημοφιλές και δύσκολο απλό παιχνίδι για την επίλυση λέξεων. Είναι πολύ εθιστικό, έτσι είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να λύσετε λέξεις στο Word Surf Καθημερινό Παζλ. Αυτό το παιχνίδι γίνεται από τον προγραμματιστή Marul Games, ο οποίος εκτός από το Word Surf Καθημερινό Παζλ έχει και άλλα υπέροχα και αινιγματικά παιχνίδια.

Word Surf Καθημερινό Παζλ Ολα τα επίπεδα Απαντήσεις


ΓΑΤ Α
ΑΜΗ Λ
Α ΑΚΟΣΥ
Σ ΙΚΑΑΤΚ
Ο ΡΑΪΜΟΥΝ
Χ ΜΓΚΕΚΟΑΓ
Α ΠΙΘΗΥΚΟΣ
Ρ ΣΟΠΩΡΘΝΑ
Τ ΜΥΡΜΗΓΚΙ
Α ΧΑΜΣΡΤΕΡ
ΒΡΟΥΡΑΑΙΟΣ
Ι
Ι Ι
ΜΔΤ
Α ΠΝΣ
ΟΚ ΑΤΟ
ΤΥ ΛΡΥ
ΗΣΤΑ ΟΕΛ
ΓΟΙΧΨΝΝH
ΑΑΛΟΝΙΑΘ
ΓΛΔΚΑΟΥΚΡ
ΠΦΟΙΤΗΡΙΑ
ΕΙΚΡΥΝΙΑΙΟ
Δ Λ Ο
Κ Φ Δ Π
Ο Κ Α Ε Ε
Υ Κ Κ Φ Τ
Δ Π Τ Ω Α
Ο Υ ΙΩΤ Λ
Υ ΦΑΝΣΕΙΙ
Ν ΡΟΑΡΑΛΑ
Α ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΚΙΣΕΤΙΜΟΝΟ
ΙΑΣΝΩΤΗΡΝΙ
ΛΑΛΟΣΙΔΑΑΣ
Ψ Ξ
Κ Ψ
Α Η Η
Κ Ν Ψ Ζ
ΨΣΙ ΜΑΜ Κ
ΗΨΨ ΛΥΑΑΟ
ΦΨΙΑΑΠΚΗΑ
ΙΕΟΙΧΑΟΨΜ
ΔΛΣΑΨΕΚΑΑ
ΩΝΟΚΑΙΦΗΨΩ
ΤΩΑΡΟΚΑΙΞΟ
ΟΑΤΑΞΑΝΘΙΣ

Ν
Π Κ Π
Ι Ο Δ
Ρ Λ Ε Ι
Ε Ε Ρ ΠΣ
Τ ΠΗΠΙΩ ΟΚ
Σ ΑΜΑΪΜΟΥΥ
Ι ΓΟΤΑΔΟΔΚ
ΡΣΩΚΗΘΙΙΟΝ
ΕΕΝΑΡΓΟΟΣΟ
ΠΠΙΤΕΙΣΝΟΣ

Α
Η
Κ Λ
Σ Ι Α
Π ΟΠΕΛΟ Α
ΕΚΣΝΝΕΦΟΙ
ΡΣΥΡΚΙΖΑΑ
ΟΜΑΓΓΑΡΙΜ
ΥΦΕΠΑΝΑΡΗ
ΚΑΜΗΓΕΤΣΙΟ
ΑΟΣΙΕΔΑΡΣΠ
Ο
Α
Α Ψ ΠΚ
ΚΛ Ο ΑΜ
ΠΟ ΜΑ ΪΟ
ΑΥΛ ΦΣ ΔΣ
ΤΚΠ ΛΤ ΑΧ
ΑΑΙ ΟΛ ΚΑ
ΤΝΤ ΓΑ ΙΡ
ΑΙΤΟΠΣΩΜΙ
ΚΚΑΑΑΠΥΛΟ
ΚΟΠΝΟΣΟΑΙΙ
Α Α
Σ ΒΑ Α
ΘΜΝΟ Ο
ΕΙΤΑ Κ Ι
ΝΕΑΤΝ Α Ε
ΟΑΞΚΤΝ Μ Ρ
ΦΜΙΑΥΖΕΗ Ο
ΠΥΡΡΥΛΟΣ Φ
ΟΑΕΤΡΟΙΣ Ω
ΡΞΜΑΡΜΑΛ Ε
ΟΑΛΕΦΑΝΤΑΣ
ΛΜΗΧΑΝΗΑΝΛ

Σ
Λ Α
Α Μ Γ
Σ Π ΠΙ Λ
Ι ΑΠΙΤ Υ
Κ ΜΠΡΙΟΚ
Α ΝΣΙΤΤΟ
Λ ΑΥΚΟΣΑ
ΗΕΝΕΚΓΑΡΙ
ΣΤΑΖΕΑΑΠΜ
ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ
Π ΦΑ Τ
Α ΝΣ Ε
ΠΜΠΠΑ Μ
ΠΑΑΟΚ Ο
ΟΓΠΥΙ Β
ΥΙΟΛΔ Α
ΚΣΥΟΙ Λ
ΑΟΤΖΟΚΕΙΑ
ΜΡΣΒΟΥΤΤΡ
ΙΤΙΕΦΟΡΣΑ
ΣΣΟΡΤΟΦΑΛΙ
ΟΟΑΡΤΕΛΟΝΙ
Α Μ
Α Α
Μ Ν
ΑΙ ΓΑ
ΑΙ ΓΓ
ΜΑ ΓΙ
ΑΑΝΑΙΑ
ΝΙΑΜΑΑ
ΑΙΙΑΑΜ
Ρ
ΣΟΒΚ Γ
ΟΜΡΝ Η
ΣΠΜΕ Μ
ΤΙΕΡ Ρ
ΡΚΔΟ Ο
ΑΙΟΥΑ Ρ
ΚΝΥΜΟΛΤ
ΟΙΣΟΙΛΣ
ΚΑΣΣΟΜΑΑ
ΣΕΑΑΦΥΚΑΣ


Κ
Γ
Α Λ Ο
Λ ΙΑ Ρ
ΟΕΛΑΦΑΓ Τ
ΠΠΑΠΙΙΝΑΥ
ΟΦΑΛΑΑΛΚΗ
ΥΑΛΕΠΟΟΥΚ
ΛΦΑΣΙΑΝΟΣ
ΑΑΡΙΜΠΣΟΙΥ
ΡΛ Α
ΡΚ Ω
Χ ΛΕΧΤ Α
Τ ΛΡΝΠ Ο
Γ ΙΜΟΟΤΡ
Υ ΠΑΥΡΗΝ
Α ΟΤΔΤΚΟΑ
ΣΤΥΑΟΟΑΜΠ
ΛΧΖΗΜΦΡΙΟ
ΙΑΑΤΙΟΤΣΥ
ΑΗΝΕΦΛΝΜΡ
ΑΝΑΠΙΙΑΑΟΣ
Ν ΘΥ
Λ Π ΑΜ
Κ Π ΛΣ
ΛΙ Ο ΑΟ
ΑΡ Τ ΣΟ
ΚΥ ΑΟΣΕ
ΚΑ ΜΛΙΑ
ΟΚΜΙΟΑΤΝ
ΥΙΛΕΑΝΛΛ
ΒΟΚΦΑΛΕΣΗ
ΑΩΥΣΟΛΔΣΑ
Π
Ι Ε
Γ Σ Α
Κ Ν Δ
Ζ Ο Ο Ι
Ν Υ ΥΑ Α
Ι Ι Ε ΠΣ Ι
Κ Ν ΟΡΙΒΟΤ
Ο ΑΔΑΛΕΓΑΗ
Μ ΟΖΟΡΚΟΑΤ
ΣΑΣΡΙΒΡΣΑΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣ

Η
Σ ΕΜ
Κ Τ ΠΠ
Λ ΒΑΙΑ
Ε ΟΣΘΣ
Ψ ΛΑΕΚ
Ι ΔΙΧΗΑΣΕ
Μ ΕΦΑΝΠΚΤ
ΟΤΡΙΜΠΛΗΙ
ΝΤΑΜΥΝΑΑΑ
Ο Α Ο
Α Α Π
ΕΣΣ Α
ΡΥΚ ΟΡΙ Ρ
ΟΝΑ ΕΛΟ Α
ΣΝΟΤΑΣΟΛΙΒ
ΚΚΙΠΕΓΓΑΡΑ
ΑΠΡΡΔΕΝΤΡΝ
ΦΕΗΦΥΡΤΙΝΑ
ΟΦΤΟΛΗΤΝΑΙ
ΣΚΚΙΤΖΟΥΡΙ
ΠΟΑΝΓΥΑΛΙΑ
Β
Τ Τ
Π Σ
ΣΣ Τ
ΑΚΠ Ρ
ΗΙΣ Α
ΟΝΑΑΜΠΛ Τ
ΚΗΛΙΟΝΙΟΙ
ΥΣΟΙΛΙΣΑΩ
ΕΗΓΥΡΓΟΣΤ
ΒΑΟΙΛΙΑΣΗ
ΛΚΙΓΗΤΑΡΣΣ
Ρ Ο Ε
Μ Ν Ο ΔΙ
Κ Ι Ι ΠΜ
Ο ΡΤΖΡ ΟΟ
Ι ΝΟΜΟ ΡΥ
ΝΑΟΥΛΑΚΦΣ
ΚΙΛΔΑΚΙΣΙΤ
ΧΠΟΜΗΣΑΝΥΑ
ΡΜΙΤΑΔΖΝΙΡ
ΥΥΛΙΡΑΜΙΡΔ
ΣΟΕΚΑΛΛΙΟΙ
ΟΡΡΜΑΡΕΝΤΑ
Λ Ι Κ
ΑΤ ΣΑΣΑΟΑ
ΕΟΒΑΟΑΠΚΛΙ
ΣΥΔΚΥΚΑΙΛΡ
ΘΓΑΙΗΙΝΛΑΛ
ΠΟΛΩΝΙΚΑΝΑ
ΟΓΝΝΔΛΙΑΔΝ
ΝΡΙΟΙΛΚΤΙΔ
ΙΙΚΤΚΑΑΙΚΙ
ΚΚΑΕΑΓΝΙΑΚ
ΑΑΣΛΕΧΙΚΑΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ
Α
Μ Ν
Ν Α Α
Ε Τ Α
ΔΕ ΟΣΡ
Σ ΥΔ ΛΤΙ
Β ΤΔΕΞΙΡΣ
Ο ΙΠΡΟΚΙΤ
Ρ ΚΟΤΙΙΨΕ
Ε ΑΩΚΕΣΑΡ
ΙΑΙΕΘΥΕΑΤΑ
ΑΤΑΜΑΤΑΑΕΙ
Η Κ
Σ Ι Σ
Σ Ν Τ
Ο Η Υ
Μ Σ Μ
Ρ Α Π
ΕΠΕΤΕΙΓ Α
ΓΚΟΡΝΑΥΝ Ν
ΑΚΟΥΔΟΑΥΝΙ
ΝΦΑΙΣΤΚΕΟΟ
ΥΕΙΡΗΝΣΑΙΟ
ΣΚΕΡΑΥΗΝΟΣ
Τ ΟΗ
Ρ ΡΑ
ΙΠΕΡΙΛΗΨΘΟ
ΓΕΝΤΑΓΩΝΟΑ
ΠΕΞΑΓΩΝΟΟΑ
ΩΓΡΙΟΜΗΛΟΝ
ΑΠΑΡΑΠΕΡΓΑ
ΝΕΠΤΑΓΩΝΩΛ
ΟΑΤΑΡΧΑΣΝΗ
ΚΣΟΦΟΣΝΑΠΨ
ΠΙΣΩΠΛΑΤΙΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΟ
Α
Μ
Μ Ζ
ΚΑ Υ Α Σ
ΣΞ Γ Τ Ι
ΚΙ Α Α Ρ
ΑΛ Ρ Β Η
ΜΓΑΣΤΡΑ Τ
ΠΑΛΙΤΑΣΕΟ
ΟΡΧΤΕΡΝΑΠ
ΟΙΠΑΡΓΕΛΑ
Χ Α Ο
Ε Ο Ο
Ρ Γ Ξ
ΣΛΕ Ε
Α ΟΙΤ Φ
ΠΔΤΜΟ Ω
ΕΑΟΝΥΜΙ
ΔΠΟΤΝΦΤΛ
ΙΣΠΟΔΥΟΖ
ΟΛΚΥΡΛΤΑ
ΣΟΟΛΑΗΤΚΑ
ΔΣΣΑΛΙΜΝΗ
Ψ Τ
Φ Σ Α
Λ Ο Ο
Υ ΙΩΡ
Τ ΑΡΓ
ΑΖ Ρ ΙΑΑ
ΚΜΑ ΟΑΜΡΝ
ΑΑΝ ΦΧΓΤΙ
ΛΥΙ ΚΟΥΠΑ
ΕΡΗ ΗΥΙΛΚ
ΘΟΝ ΜΝΤΙΟ
ΩΣΩΝΑΩΣΦΣ
Σ Ι
Λ Α Σ
Γ Λ Σ
Α Ι Ι
Ϊ Γ Β
ΕΔ Κ Ρ
ΣΑΕΦΑΝΑ Α
ΧΡΚΟΑΛΑΤ Δ
ΕΟΜΥΡΜΗΓΚΥ
ΛΚΑΒΟΥΡΑΣΠ
ΩΣΣΤΕΡΡΙΑΟ
ΝΑΝΗΠΙΙΟΑΥ
ΑΟΠΜΑΚΟΠΠΣ
ΓΟ
ΠΑ
ΥΑΧΣΤΗΡΙ
ΦΑΑΤΑΣΤΙ
ΑΞΡΑΔΕΙΣΞ
ΑΑΑΠΗΤΟΣΚΗ
ΠΩΡΑΓΚΑΛΟΣ
ΠΡΝΤΥΧΕΡΙΑ
ΚΑΙΟΠΙΣΤΟΟ
ΑΙΝΤΑΜΟΙΙΑ
ΛΑΡΙΠΕΤΕΒΗ
ΑΕΗΘΙΚΟΣΙΑ
Σ
Ο
ΣΞ Ο
ΥΥ Ν
ΔΓ Χ Χ
ΡΟ Α Λ
ΟΗΛΙΟΛ Ω
ΓΝΑΣΗΚΜΡ
ΟΟΙΔΗΟΡΙ
ΝΧΡΥΣΟΣΙΣ
ΟΑΚΑΡΣΘΟΑ
Γ Ι Κ
Μ ΛΗΗ ΙΚ
ΕΜΤΓΚΛΙΚ
ΕΞΑΤΑΙΝΙΚ
ΠΙΡΟΛΝΙΙΙ
ΟΚΟΥΛΑΝΗΑ
ΛΑΚΡΙΠΔΚΠ
ΩΝΙΚΚΣΙΙΩ
ΝΙΝΙΤΑΚΛΝ
ΙΚΕΡΜΑΝΓΙΗ
ΚΗΗΚΗΙΗΓΚΗ
ΗΛΚΙΝΕΖΑΗΗ
ΗΚΙΗΑΕΡΟΚΗ

Σ
Κ
Π ΑΚΑ
Σ ΛΞΣ
Ο ΙΥΠ
Ν ΖΛΙ
Π ΜΑΝΙΟΘ
ΚΑΜΠΙΝΓΑ
ΑΥΡΟΣΩΒΚ
ΚΣΟΝΥΟΡΕ
ΚΛΑΔΑΚΙΚΣΗ
Ο Ρ
Σ Ε Κ
ΠΕ ΟΥΜΠ Σ
ΒΕΤΟΩΥΠ Π
ΡΡΚΠΟΔΙΑΕ
ΕΕΜΙΒΙΟΙΙ
ΓΥΞΩΤΕΡΟΠ
ΜΜΣΛΟΗΓΙΟΟ
ΕΑΥΔΝΙΚΗΤΗ
ΝΝΠΕΠΙΠΙΑΕ
ΟΩΡΙΠΕΤΛΜΩ
ΣΕΒΑΡΚΑΕΙΑ

ΑΟ
Σ ΜΙ
Σ ΥΕ
Α ΘΛΧ
Ν ΕΑΟΧ Α
Ω ΡΤΔΟ Σ
Ν ΕΑΝΣ Π
Ε ΤΝΗΤ Ι
ΞΚΗΜΟΤΕΛ Τ
ΣΠΗΡΚΑΕΛΙΙ
ΚΑΜΟΠΠΛΙΝΑ
Ι
ΣΤ Ι
ΑΣ Ι
ΚΑ Ι
ΑΣΑΚΤ
ΤΚΚΑΙ
ΚΙΙΪΚΙ
ΣΚΑΑΚΑ
ΚΑΤΙΙΚΙ
Ω
ΙΩ Τ
ΩΡ Ο
ΩΑ Σ
ΡΙ Κ
ΙΟ Ο
ΜΠ ΟΥΠΜ
ΑΟ ΩΦΕΛ
ΖΑΜΟΥΡΩΩ
ΩΙΧΡΑΙΝΩ
ΩΩΘΩΘΩΩΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΑΙΙ
Ε ΥΝΗ
ΡΕ ΑΟΣ
ΕΜΠΒΣΑΣΤΗΣ
ΝΗΙΙΤΓΟΔΕΟ
ΤΧΜΟΥΟΡΙΛΓ
ΕΑΕΛΝΡΟΚΕΟ
ΤΝΛΟΟΑΓΑΓΛ
ΕΙΗΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΚΤΓΜΣΗΣΚΩ
ΤΟΗΟΟΤΚΤΤΕ
ΙΣΣΣΣΗΙΗΗΓ
ΒΙΑΤΡΣΔΣΣΣ
Α
Ο
Σ ΕΡ Σ
Κ ΘΟ Α
Α ΤΛ Μ
Ρ ΡΓ Η
Ο ΥΚ Π
ΠΤΤΠΡ Υ
Μ ΒΣΗΑΙΣΤ
Π ΜΠΑΛΑΚΙ
ΑΠΑΙΣΑΝΟΧ
ΡΠΑΣΤΟΥΝΙ
Ο
Ο Υ Η
ΠΣ Β Σ Α
ΕΟΒΡ Η Σ
ΚΧΕΟΜΙΤΧ Τ
ΛΑΛΧΣΚΗΟΛΕ
ΕΛΟΗΑΡΝΥΝΡ
ΙΑΛΑΕΤΟΣΠΙ
ΣΖΥΝΝΕΑΦΟΗ
ΟΝΑΛΠΟΜΕΝΑ
ΨΙΣΥΡΑΛΝΟΙ
ΗΕΤΑΛΟΠΥΔΑ
Ε
Φ Φ Α
Ο ΝΙΟΜ
Υ ΥΜΠΙ
ΖΟΧΑΡΣ
ΡΟΤΛΙΑ
ΛΜΕΤΠΤ
ΙΟΡΗΜΝ
ΑΝΙΣΑΑ
ΧΟΝΥΧΤΑ
ΤΣΔΒΒΦΣ
ΟΑΑΡΑΧΝΗ
Τ Α
Α Γ
Σ Υ
ΓΠΚΑ
ΜΙΡΛ Ν
ΑΡΕΙ Τ Ε
ΝΙΜΑΡΜΑΤΑ
ΤΝΧΡΗΦΩΝΟ
ΗΗΗΛΕΑΗΡΣ
ΛΧΑΤΙΥΛΟΟ
ΙΑΝΣΤΣΝΑΚ
ΠΚ Ε
Α ΛΑ Μ
ΚΖ ΕΠ Ο
ΟΦ ΞΕ Ϊ
ΤΚ ΟΛ Κ
ΣΑΡΥΑ Α
ΟΡΑΔΚΙΒΝ
ΣΕΣΕΛΕΙΑΣ
ΑΡΚΑΛΑΦΕΣ
ΜΠΤΟΥΚΛΕΣ
ΤΧΑΑΙΑΙΤΗ
Α Ο Α
ΜΑ Σ ΗΣ Ξ
ΡΔ Π ΟΧ Ε
ΣΑ Λ ΙΟ Ν
ΟΛ ΟΣΤΗΛΙΟ
ΡΕΝΙΕΨΜΕΟΔ
ΥΓΠΥΡΓΑΣΟΟ
ΑΟΕΟΡΟΓΙΧΧ
ΤΑΟΥΡΙΑΡΥΕ
ΦΡΣΤΔΑΖΟΡΙ
ΚΑΕΚΚΛΙΣΙΟ
ΠΑΓΟΣΟΑΝΟΝ
Φ ΖΑ
Κ Ι ΑΜΜ
Κ Ρ ΥΣΣ
Ο Σ ΜΑΟ
Λ ΕΠΜΑΡΜ
ΟΝΙΝΤΣΕΑ
ΚΡΖΣΑΚΑΓ
ΥΑΟΤΟΑΒΙ
ΘΟΡΛΕΤΚΣ
ΑΝΥΧΤΑΟΣ
ΣΚΟΓΛΥΚΑΙ
ΗΟ Ε Λ
ΞΛΡΖ Κ
ΣΟΥΤΑ ΑΣ
ΡΟΙΟΥΜ ΚΛΠ
ΦΚΟΠΣΠ ΕΤΕ
ΚΙΚΟΛΟ ΤΣΠ
ΡΛΟΙΕΝΣΑΚΕ
ΟΙΜΡΠΝΟΧΟΡ
ΥΣΜΤΤΛΟΣΝΟ
ΣΜΑΤΗΑΡΕΕΑ
ΤΑΤΟΓΑΝΑΗΝ
ΑΒΙΚΥΡΝΠΟΙ
Τ Ι
Π Ο Α
Γ ΑΒ Η
Α ΓΓ Γ
Ϊ ΕΚ Ο
Δ ΛΟ Υ
ΑΤΟΚΚΑ Ρ
ΑΚΑΑΟΣΡΝΟ
ΡΒΟΔΡΕΙΚΥ
ΟΡΟΑΑΑΙΔΝ
ΣΑΛΟΣΟΤΟΙ
Σ Ε
Σ Ξ Φ Ξ
Ο Υ Μ Α
Γ Σ ΔΕΛΛ Ρ
ΡΑΓΡΥΠΝΞ Τ
ΞΞΤΑΟΥΣΟΣΗ
ΥΚΑΨΙΜΟΤΟΜ
ΟΞΑΚΠΛΥΥΟΣ
ΛΞΡΕΨΗΦΙΖΑ
ΥΟΑΠΟΚΟΛΑΩ
ΞΨΟΦΙΟΣΟΥΣ
ΞΕΘΩΡΙΑΖΩΞ

Σ Α
Α Κ Σ
Α ΤΟΠΥ Υ
Ρ ΒΡΟΧΗ Ν
Ρ ΟΝΟΣΛ Α
Ω ΥΠΥΟΠΟ Γ
Σ ΣΤΙΚΟΣ Ε
ΤΙΗΝΜΝΗΑΠΡ
ΙΤΑΙΔΙΑΤΥΜ
ΑΠΙΝΗΣΗΜΗΟ
ΟΚΑΤΥΧΗΜΑΣ

Τ
Ρ
Η Υ
Υ Ι Ο
Μ Υ Α Υ
Α ΑΣΜΕΛ
Μ ΥΦΟΛΗΔ
ΑΟΤΧΕΙΛΟ
ΤΜΙΤΤΙΑΚΣ
ΜΙΚΙΓΣΑΑΖΙ
ΒΛΕΦΑΡΙΔΑΙ
ΚΑ
ΦΠ Α
ΩΡ Μ Μ
ΤΑ Η Τ
ΟΚ Ε Κ
ΓΤ Π Ω
ΡΟ ΥΑΦ ΔΑ
ΑΡΚΡΡΦΑΑΙΨ
ΦΑΜΕΤΗΣΥΚΕ
ΙΣΚΙΚΟΡΙΟΜ
ΑΟΕΧΘΡΟΣΟΣ
ΤΑΥΤΟΣΤΗΣΑ